Een goede samenwerking tussen ouders, directie en leerkrachten is een voorwaarde voor een gezonde organisatie. Deze samenwerking vindt op allerlei gebieden plaats, en in de medezeggenschapsraad (MR) worden de beleidsvoorstellen van het bestuur door vertegenwoordigers van de ouders en het personeel besproken.

De verschillende geledingen hebben, afhankelijk van het onderwerp, adviesrecht of instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in een reglement. De MR kan natuurlijk zelf ook ideeën aandragen.

De oudergeleding en de personeelsgeleding bestaan ieder uit 5 vertegenwoordigers. De directeur treedt desgewenst op als adviseur namens het bestuur. De zittingstijd van beide geledingen is twee jaar. De MR wil alle ouders en personeelsleden vertegenwoordigen. U kunt dus altijd contact opnemen met de leden.

De vergaderingen zijn openbaar en worden in het schoolgebouw gehouden. De data vindt u in de jaarkalender. Toehoorders zijn dus welkom.

Voor vragen kunt u ook altijd de MR mailen: mr@julianaschool.nl

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.